De Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Modulo Marketing

Even kennismaken
Modulo Marketing is gespecialiseerd in marketingcommunicatie. Modulo Marketing is een eenmanszaak gevestigd in het mooie Amersfoort. In de Kamer van Koophandel staat Modulo Marketing ingeschreven onder het registernummer 6805710.

In deze algemene voorwaarden staan enkele belangrijke afspraken. Lees ze dan ook even aandachtig door.

Vooraf nog even dit: omdat Modulo Marketing ook diensten aanbiedt waarvoor Modulo Marketing verwerker is volgens de AVG, kan je onderaan deze voorwaarden de verwerkersovereenkomst lezen van Modulo Marketing, waar je mee akkoord gaat wanneer wij een overeenkomst sluiten.

 

1 – Contactgegevens

1.1. Heb je een vraag over deze algemene voorwaarden of wil je gewoon even iets delen? Dan kan je op de volgende manieren contact opnemen met Modulo Marketing:

Via e-mail: info@modulomarketing.nl
Via de telefoon: 06-11 18 30 51
Via post: Modulo Marketing, Arnhemseweg 2 | 307, 3817 CH Amersfoort

En een aantal belangrijke nummers:
KvK-nummer: 68085710
BTW-nummer: NL002331956B68

 

2 – Begrippenlijst

2.1. Om de voorwaarden overzichtelijk te houden, gebruikt Modulo Marketing een aantal begrippen die hieronder zijn uitgelegd:

 • Schriftelijk: communicatie via de post of e-mail;
 • Jij, jou(w): de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Modulo Marketing een overeenkomst sluit of wenst te sluiten (ofwel, de zakelijke opdrachtgever, niet zijnde een consument);
 • Wij, we, ons: jij en Modulo Marketing (ofwel, de partijen).

 

3 – Verwerkersovereenkomst

3.1. De verwerkersovereenkomst van Modulo Marketing maakt integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. De verwerkersovereenkomst is als bijlage opgenomen aan het einde van deze voorwaarden.

 

4 – Toepasselijkheid

4.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Modulo Marketing, onze overeenkomst en op alle (andere) werkzaamheden die Modulo Marketing voor jou verricht. Ook wanneer er uit een overeenkomst een vervolgopdracht of meerwerk voortvloeit, zijn deze voorwaarden van toepassing.
4.2. Jouw algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door Modulo Marketing uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4.3. Het kan natuurlijk voorkomen dat we samen andere afspraken willen maken. Deze afspraken dienen wel altijd ‘zwart op wit’ (schriftelijk dus) te worden vastgelegd. Dan weten we allebei waar we aan toe zijn.
4.4. Ben je het niet eens met een afspraak uit deze algemene voorwaarden? Laat het Modulo Marketing dan vooral weten. Wie weet komen we er alsnog samen uit.

 

5 – Offerte & aanbod

5.1. Het aanbod van Modulo Marketing is altijd vrijblijvend, tenzij er uitdrukkelijk iets anders staat vermeld.
5.2. Prijzen in het aanbod van Modulo Marketing zijn exclusief BTW.
5.3. Indien er een duidelijke fout (ofwel: een ‘kennelijke vergissing of verschrijving’) in het aanbod van Modulo Marketing staat, is Modulo Marketing niet aan deze fout gebonden.
5.4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
5.5. Modulo Marketing baseert haar aanbod op de gegevens die jij aan Modulo Marketing verstrekt. Je moet Modulo Marketing dan ook van alle relevantie informatie m.b.t. de opdracht voorzien. Indien je dit niet doet, mag Modulo Marketing besluiten (ook na aanvaarding van het aanbod) om het aanbod te herroepen. Er komt dan geen overeenkomst tussen jou en Modulo Marketing tot stand.
5.6. Besluit je na het zien van het aanbod dat je slechts een gedeelte van het aanbod interessant vindt? Laat het Modulo Marketing dan op tijd weten. Modulo Marketing is nooit verplicht om een gedeeltelijke aanvaarding van het aanbod te aanvaarden.
5.7. Uitsluitend de in het aanbod aangegeven omschrijving van de opdracht is bindend voor Modulo Marketing. Dit betekent onder andere dat, nadat jij het aanbod hebt aanvaard, je niet zomaar zonder toestemming van Modulo Marketing de opdracht kunt wijzigen. Indien je de opdracht wenst te wijzigen (waaronder ook het uitbreiden van de opdracht wordt verstaan), gaan wij samen naar de mogelijkheden kijken. Desondanks is Modulo Marketing nooit verplicht om een wijzigingsverzoek te accepteren. Modulo Marketing is, in afwijking van artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, niet gebonden aan door jou bij aanvaarding aangebrachte wijzigingen op het aanbod, ook niet wanneer deze wijzigingen op ondergeschikte punten afwijken van het aanbod.

 

6 – Vooruitbetaling

6.1. Modulo Marketing kan om een vooruitbetaling vragen. In dat geval begint Modulo Marketing pas met haar werkzaamheden op het moment dat Modulo Marketing de vooruitbetaling heeft ontvangen. Het uitblijven van betaling kan gevolgen hebben voor geschatte (oplever)termijnen, dit komt voor jouw rekening en risico.

 

7 – Onze samenwerking

7.1. Modulo Marketing werkt zelfstandig aan de opdracht en voert deze naar haar eigen creatieve en technische inzicht uit.
7.2. Natuurlijk doet Modulo Marketing altijd haar uiterste best voor jou. Het garanderen van resultaten doet Modulo Marketing echter niet. Modulo Marketing heeft daarom uitsluitend een inspanningsverplichting.
7.3. Modulo Marketing heeft geen bewaarplicht m.b.t. de gebruikte / ontwikkelde materialen en gegevens na beëindiging van de overeenkomst. Wees dus zorgvuldig.
7.4. Modulo Marketing gebruikt vaak (of verleent toegang tot) producten en diensten van derde partijen bij de uitvoering van de opdracht, zoals (open source) software, drukwerk, licenties, e.d. Jij gaat hiermee akkoord en zal je aan de voorwaarden van deze derden houden en redelijke instructies van Modulo Marketing opvolgen om overtreding van deze voorwaarden te voorkomen. Modulo Marketing kan nooit garanderen dat deze derden hun producten en diensten ook (tegen dezelfde prijs) blijven aanbieden, dan wel dat de voorwaarden waaronder deze derden hun producten of diensten aanbieden, hetzelfde blijven.
7.5. De overeenkomst wordt enkel ten behoeve van jou uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de door Modulo Marketing verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook.
7.6. Indien je bij de uitvoering van de overeenkomst personeel inzet, zorg je ervoor dat het personeel de noodzakelijke kennis heeft die benodigd is voor een goede uitvoering van de opdracht en het personeel gemachtigd is om goedkeuring te verlenen wanneer daar door Modulo Marketing om wordt gevraagd.
7.7. Modulo Marketing is na ontbinding of tussentijdse beëindiging niet verplicht om enige tot dan toe vervaardigde materialen te verstrekken.
7.8. Door Modulo Marketing genoemde of tussen partijen overeengekomen termijnen, gelden enkel als indicatietermijnen en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen.

 

8 – Online marketing

8.1. Je dient een social media post die ter goedkeuring aan jou is voorgelegd, te beoordelen en binnen 4 werkdagen een duidelijk akkoord of afwijzing per e-mail te communiceren. Blijft akkoord of een afwijzing uit? Dan gaat Modulo Marketing ervan uit dat er geen bezwaren zijn en dat jij akkoord bent gegaan met (de inhoud van) de post.
8.2. Op het moment dat jij de post (of een andere marketing-activiteit) hebt goedgekeurd, sta je er voor in dat de post niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden en aan alle relevante wet- en regelgeving en algemeen binnen de bedrijfstak aanvaarde normen en gedragscodes voldoet. Je kan de Reclame Code hier terugvinden. Jij zal Modulo Marketing volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van niet-naleving van het bepaalde in dit artikel en zal alle boetes, kosten en schade volledig vergoeden die Modulo Marketing in dit verband daarmee ondervindt.
8.3. Indien Modulo Marketing advertentiekosten zal maken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht (zoals advertentiekosten voor Facebook of Google), ben je te allen tijde volledig verantwoordelijk voor deze kosten. In overleg dienen advertentiekosten rechtstreeks door jou te worden voldaan, of zullen deze door Modulo Marketing op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht.

 

9 – Inschakelen van derden

9.1. Soms is het noodzakelijk om een derde bij de uitvoering van de opdracht te betrekken. Modulo Marketing stelt je hier natuurlijk van op de hoogte. In dit verband zijn de artikelen 7:404, 7:407, lid 2 en artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk uitgesloten. Modulo Marketing is dan ook niet aansprakelijk voor het handelen (of nalaten) van deze derden. Eventuele hiermee verband houdende kosten zijn voor jouw rekening. Uiteraard overleg ik dit van tevoren met je.
9.2. Op het moment dat je zelf besluit een derde partij in te schakelen, dien je Modulo Marketing hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Modulo Marketing is niet verantwoordelijk voor het handelen en / of nalaten van deze derde.

 

10 – Jouw medewerking

10.1. Om onze samenwerking tot een succes te maken, is jouw medewerking belangrijk. Af en toe heeft Modulo Marketing dan ook even jouw aandacht nodig:

 • Je moet de benodigde content (zoals foto’s voor op jouw social media kanalen) in de door Modulo Marketing aangegeven bestandsvorm en wijze leveren;
 • Je dient op tijd alle benodigde inlogcodes (bijv. van uw social media kanalen) aan Modulo Marketing te verstrekken;
 • Je moet ervoor zorgen dat de content die jij aanlevert, geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. Jij garandeert dit en vrijwaart Modulo Marketing voor alle aanspraken van derden in dit verband;
 • Op een verzoek of vraag van Modulo Marketing, verwacht Modulo Marketing in ieder geval binnen 5 werkdagen een antwoord (tenzij het spoed heeft natuurlijk).

10.2. Indien je niet meewerkt of op andere wijze de uitvoering van de overeenkomst belemmert, mag Modulo Marketing besluiten om haar werkzaamheden tijdelijk stop te zetten. Ook kan Modulo Marketing extra kosten rekenen vanwege de vertraging die is ontstaan en meerwerk. Deze extra kosten worden berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van Modulo Marketing en zullen op de eerstvolgende factuur in rekening worden gebracht.

 

11 -Correctieronde(s)

11.1. Voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst, spreken we af of er correctierondes nodig zijn, en zo ja, hoeveel. Indien we hierover geen afspraken hebben gemaakt, heb je geen recht op een correctieronde.
11.2. Modulo Marketing verwerkt feedback altijd naar haar eigen inzicht.
11.3. Indien je recht hebt op een correctieronde, dien je wel jouw feedback binnen 5 werkdagen door te geven (via e-mail), nadat Modulo Marketing hierom heeft gevraagd. Heeft Modulo Marketing geen feedback ontvangen binnen deze termijn? Dan gaat Modulo Marketing ervan uit dat jij geen feedback hebt en gaat zij verder met de uitvoering van de opdracht. Indien Modulo Marketing niet verder kan met haar werkzaamheden (bijvoorbeeld omdat jouw feedback echt noodzakelijk is), dan kan Modulo Marketing besluiten om haar werkzaamheden (tijdelijk) stop te zetten en / of extra kosten te rekenen vanwege de vertraging die is ontstaan. Deze extra kosten worden berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van Modulo Marketing en zullen op de eerstvolgende factuur in rekening worden gebracht.
11.4. Zijn er meer correctierondes nodig? Dan brengt Modulo Marketing dit als meerwerk (volgens haar gebruikelijke uurtarief) in rekening.

 

12 – Website-ontwikkeling

12.1. De website zal door Modulo Marketing worden ontwikkeld overeenkomstig de functionaliteiten en specificaties die schriftelijk zijn afgesproken. Modulo Marketing zal de website op een door Modulo Marketing te bepalen wijze en vorm ter beschikking stellen.
12.2. Tenzij we andere afspraken hebben gemaakt, ben jij zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van alle benodigde content voor jouw website, zoals teksten, foto’s, video’s, enzovoorts.
12.3. Jij bent (en blijft) verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van jouw website.
12.4. Modulo Marketing doet natuurlijk haar best om een snelle website op te leveren, maar kan geen gewenst pagespeed-resultaat, dan wel een hoge(re) positie in Google, garanderen.
12.5. Modulo Marketing staat er niet voor in dat de website er hetzelfde uitziet en / of even goed werkt op alle soorten en (nieuwe) versies van web- en internetbrowsers. Je dient er zelf voor te zorgen dat jij de benodigde apparatuur en infrastructuur hebt en (hulp)programmatuur installeert, en dit ook up-to-date houdt.
12.6. Nadat Modulo Marketing de website aan jou heeft opgeleverd, geeft Modulo Marketing je 10 dagen de tijd om te testen of de website helemaal functioneert zoals we schriftelijk hebben afgesproken. Het is jouw taak om de website grondig te testen en alle bugs of problemen anderszins direct (maar in ieder geval binnen 10 dagen) schriftelijk aan Modulo Marketing door te geven. Tijdens deze testperiode bent je niet gerechtigd om de website al in gebruik te nemen. Modulo Marketing zal enkel klein technisch onderhoud verrichten binnen deze termijn en zal zich inspannen om de bugs binnen een redelijke termijn te herstellen. Na deze 10 dagen geldt de website automatisch als door jou geaccepteerd. Je kan dan niet kosteloos aanpassingen meer laten doorvoeren. Wil je na oplevering een aanpassing laten doorvoeren die niet iets te maken heeft met een bug (je wilt bijvoorbeeld toch het design iets aanpassen, of een extra functionaliteit toevoegen)? Dan wordt dit gezien als een nieuwe opdracht.
12.7. Jij begrijpt dat Modulo Marketing na acceptatie van de website (volgens het bepaalde in artikel 12.6) op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gehouden voor verlies, diefstal of beschadiging van zaken, gegevens (zoals wachtwoorden of gebruikersnamen), programmatuur, bestanden, enzovoorts. Het risico hierop wordt overgedragen op het moment dat jij de website accepteert.
12.8. Modulo Marketing staat er niet voor in dat de beveiliging van de website onder alle omstandigheden doeltreffend is. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het adequaat beveiligen van jouw systemen en infrastructuur.
12.9. Indien is overeengekomen dat Modulo Marketing ondersteuning biedt bij domeinnaamregistratie, staat Modulo Marketing er niet voor in dat een domeinnaam wordt toegekend.

 

13 – Onderhoud

13.1. Dit artikel is alleen van toepassing wanneer wij zijn overeengekomen dat Modulo Marketing het onderhoud van jouw website zal uitvoeren.
13.2. Een onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor een minimale looptijd van 12 maanden en wordt per drie maanden vooraf gefactureerd.
13.3. Modulo Marketing kan natuurlijk alleen het onderhoud uitvoeren als zij toegang heeft tot jouw website. Je dient daarom aan Modulo Marketing, op tijd, jouw inloggegevens te verstrekken. Doe je dit niet? Dan kan Modulo Marketing haar onderhoudswerkzaamheden niet uitvoeren.
13.4. Wat voor soort onderhoudswerkzaamheden Modulo Marketing voor jou gaat verrichten, spreken we samen van tevoren schriftelijk af. De volgende onderhoudswerkzaamheden behoren in ieder geval nooit tot de werkzaamheden van Modulo Marketing:

 • SEO-optimalisatie;
 • SEA-advertising;
 • Snelheid optimalisatie;
 • Storingen die te maken hebben met jouw hostingpartij;
 • Storingen van open source-applicaties;
 • Hulp bij het plaatsen van content;
 • Hulp bij het aanpassen van jouw website-design.

13.5. Modulo Marketing is buiten kantoortijden en in het weekend alleen voor urgente storingen bereikbaar.
13.6. Om het onderhoud uit te voeren, zal Modulo Marketing (een deel van) de website soms even buiten gebruik moeten stellen. Modulo Marketing is niet aansprakelijk voor eventuele schade geleden in dit verband. Indien je liever niet hebt dat jouw website in een bepaalde periode (zoals in een piekperiode) niet beschikbaar is, dien je dit schriftelijk aan Modulo Marketing te laten weten. Modulo Marketing doet dan haar best om geen onderhoudswerkzaamheden uit te voeren tijdens deze periode.
13.7. Wanneer je denkt dat er een storing aanwezig is, probeer je eerst zelf de oorzaak van de storing te vinden en op te lossen. Zo kan de storing bijvoorbeeld veroorzaakt zijn door jouw hostingprovider. Lukt het je niet om de storing zelf op te lossen? Dan kan je de storing aan Modulo Marketing melden door een e-mail te sturen.
13.8. Hoe meer informatie Modulo Marketing over de storing heeft, hoe makkelijker het voor Modulo Marketing is om de storing (snel en effectief) op te lossen. Je dient daarom de volgende informatie aan Modulo Marketing te verstrekken:

 • De browser(s) waar de storing zich laat zien;
 • Een duidelijke screenshot van de storing;
 • Het device waarop de storing zich voordoet (desktop, laptop, tablet of smartphone);
 • Het besturingssysteem waarop de storing zich voordoet en het versienummer van het besturingssysteem;
 • De datum en het tijdstip waarop de storing zich voordoet;
 • Indien je de storing kan reproduceren, hoe je de storing reproduceert.

13.9. Tenzij we schriftelijk anders overeenkomen, maakt Modulo Marketing aan het begin van elke nieuwe maand een back-up van jouw website. Deze back-up wordt 90 dagen bewaard.
13.10. Modulo Marketing zal het onderhoud verrichten op de door Modulo Marketing bepaalde wijze en binnen de door Modulo Marketing bepaalde termijnen.

 

14 – Drukwerk

14.1. Modulo Marketing is geen drukkerij. Modulo Marketing kan wel de aanlevering en communicatie verzorgen en het drukwerk laten drukken bij een externe drukkerij. Omdat Modulo Marketing afhankelijk is van deze externe drukkerij, kan zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele lange(re) levertijden of fouten in het drukwerk.
14.2. Voordat er gedrukt kan worden, moet je alle (proef-)bestanden grondig bestuderen op eventuele fouten. Pas nadat Modulo Marketing een schriftelijk akkoord heeft ontvangen, kan er gedrukt worden. Jij begrijpt dat Modulo Marketing niet verantwoordelijk is voor het eindresultaat. Zo kunnen er bijvoorbeeld altijd kleurverschillen ontstaan i.v.m. verschillende papiersoorten of druktechnieken.

 

15 – Jouw investering

15.1. De vergoeding van Modulo Marketing bestaat uit:

 1. een vaste prijs of uurtarief;
 2. eventuele voorschotten of extra (on)kosten, zoals reiskosten, kosten voor ingeschakelde derden, advertentiekosten, licentiekosten e.d. die op basis van nacalculatie in rekening kunnen worden gebracht.

15.2. Modulo Marketing stuurt aan jou een (elektronische) factuur, die je binnen 14 dagen na de factuurdatum moet hebben betaald. Jij stemt in met elektronische facturatie.
15.3. Je moet de factuur betalen zonder korting, verrekening of opschorting.
15.4. Betaal je niet op tijd? Dan zal Modulo Marketing jou hierop wijzen en krijg je alsnog de mogelijkheid om het nog verschuldigde bedrag, binnen 14 dagen, te voldoen. Na het verstrijken van deze extra betalingstermijn, ben je automatisch in verzuim en gaat de wettelijke handelsrente lopen. Bovendien komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten (zoals kosten voor deurwaarders, juristen, incassobureau’s, enzovoorts) voor jouw rekening. Modulo Marketing heeft het recht om 15% van het openstaande bedrag bij jou in rekening te brengen, met een minimum van EUR 150,-. Zijn de daadwerkelijke kosten hoger? Dan mag Modulo Marketing deze alsnog bij jou in rekening brengen. Modulo Marketing hoeft niet te bewijzen dat deze kosten ook daadwerkelijk gemaakt zijn.
15.5. Bezwaren tegen een factuur schorten jouw betalingsverplichting niet op.
15.6. Modulo Marketing mag haar prijzen eens per kalenderjaar aanpassen. Natuurlijk stelt zij jou daarvan op de hoogte. Indien de prijswijziging niet voortvloeit uit een jaarlijkse indexatie van de prijzen, mag je ervoor kiezen een bestaande overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen in werking zouden treden. Dit dien je wel binnen 14 dagen te doen, nadat Modulo Marketing jou op de hoogte hebt gesteld van de prijswijziging.

 

 

16 – Intellectueel eigendom

16.1. Het intellectueel eigendom (auteursrecht, modelrecht, merkenrecht, enzovoorts) op de door Modulo Marketing gebruikte en ontwikkelde designs, teksten, websites, programmatuur, en andere creaties, ligt bij Modulo Marketing, haar licentiegevers of toeleveranciers. Ook nadat je hebt betaald, blijft dit gewoon het intellectueel eigendom van Modulo Marketing. Je krijgt uiteraard wel van Modulo Marketing het recht om het werk te gebruiken (i.e. een licentie).
16.2. Jij krijgt pas een gebruiksrecht op het moment dat je aan al jouw (betalings-)verplichtingen hebt voldaan.
16.3. Jouw gebruiksrecht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar, tenzij we schriftelijk iets anders hebben afgesproken.
16.4. Zonder toestemming van Modulo Marketing is het jou niet toegestaan om de creatie(s) van Modulo Marketing als model of merk te registreren.
16.5. Je mag een creatie (zoals een website-design) van Modulo Marketing uitsluitend voor jouw eigen bedrijf of organisatie gebruiken, en alleen voor het beoogde gebruik. Zo is het bijvoorbeeld absoluut niet de bedoeling dat je een door Modulo Marketing gemaakt design aan derden verkoopt, verhuurt of op andere wijze aan anderen ter beschikking stelt.
16.6. Modulo Marketing mag alles wat zij voor jou creëert, gebruiken voor haar eigen promotie. Het kan dus voorkomen dat Modulo Marketing een foto van jouw website op haar social media kanalen of website plaatst. Bovendien is Modulo Marketing gerechtigd jouw logo, beeldmerk of naam te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten.
16.7. Jij dient, indien mogelijk, altijd de naam “Modulo Marketing” bij of op de creatie te vermelden. In de footer van jouw website zal Modulo Marketing zelf haar bedrijfsnaam plaatsen en een link naar haar website opnemen. Je mag deze niet zonder toestemming van Modulo Marketing verwijderen. Het kan ook voorkomen dat Modulo Marketing niet langer haar naam aan een creatie wil verbinden, bijvoorbeeld omdat je de creatie ondertussen hebt gewijzigd. In dat geval neemt Modulo Marketing contact met jou op en dien je haar naam z.s.m. maar in ieder geval binnen 7 werkdagen, te verwijderen.
16.8. Modulo Marketing is niet verplicht om bronmaterialen of -bestanden en broncode beschikbaar te stellen.

 

17 – Beperking van aansprakelijkheid

17.1. Is Modulo Marketing de afspraken die zij met jou heeft gemaakt, niet nagekomen? Dan is het goed om je ervan bewust te zijn dat de aansprakelijkheid van Modulo Marketing beperkt is.
17.2. Modulo Marketing’s aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van een onrechtmatige daad, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, of anderszins, is uitgesloten (tenzij anders bepaald in deze voorwaarden). Indirecte schade (zoals reputatieschade, gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen) komt nooit voor rekening van Modulo Marketing. Schade ontstaan door (ingeschakelde) derden, komt tevens niet voor rekening van Modulo Marketing. Mocht Modulo Marketing aansprakelijk zijn, dan is de maximale verschuldigde vergoeding bij schade aan spullen of zaken het bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Modulo Marketing wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van de verzekering. Indien de verzekeraar niet overgaat tot uitkering, is Modulo Marketing slechts aansprakelijk tot de factuurwaarde, met een maximum van EUR 1000,-. Voor alle overige aanspraken is de directe schade beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door jou aan Modulo Marketing is betaald.
17.3. Modulo Marketing is in ieder geval nooit aansprakelijk voor:

  1. schade die ontstaat doordat een website is gehackt of op andere wijze de beveiliging is doorbroken;
  2. het verlies of de beschadiging van gegevens (hiermee worden ook back-ups bedoeld);
  3. spel- of typefouten;
  4. de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, leverancier, domeinnaam-registrant of anderen waarop Modulo Marketing geen invloed kan uitoefenen;
  5. schade die verband houdt met het gebruik van door jou voorgeschreven zaken;
  6. schade, die ontstaan is doordat Modulo Marketing is uitgegaan van door jou (of namens jou) verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

17.4. Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Modulo Marketing wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst pas indien je Modulo Marketing onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij je aan Modulo Marketing een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming stelt, en Modulo Marketing ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten.
17.5. Jij vrijwaart Modulo Marketing voor alle aanspraken van derden die samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst.
17.6. De beperkingen van de aansprakelijkheid van Modulo Marketing vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan haar zijde.
17.7. Iedere vordering en / of claim, verjaart jegens Modulo Marketing binnen 12 maanden nadat de opdracht tot een einde is gekomen.

 

18 – Beëindiging van de overeenkomst

18.1. De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd, kan tussentijds niet door jou worden opgezegd, tenzij wij schriftelijk andere afspraken maken. Modulo Marketing is gerechtigd de overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd op te zeggen zonder opgave van redenen en zonder hiervoor schadeplichtig te zijn. De duur van een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode, met een maximum van een jaar, tenzij jij of Modulo Marketing de overeenkomst schriftelijk beëindigt voordat de verlenging aanvangt.
18.2. Een onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor een minimale looptijd van 12 maanden. Gedurende deze looptijd kan je de overeenkomst niet opzeggen. De duur van de overeenkomst wordt vervolgens telkens stilzwijgend verlengd met 12 maanden, tenzij jij of Modulo Marketing de overeenkomst schriftelijk beëindigt voordat de verlenging aanvangt.
18.3. De overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door zowel jij als Modulo Marketing op ieder gewenst moment worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, zonder dat dit leidt tot schadeplichtigheid. Schriftelijk kunnen we andere afspraken maken.
18.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling, heeft Modulo Marketing de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. Reeds verrichte werkzaamheden mag Modulo Marketing bij jou in rekening brengen. De vordering tot betaling is in dat geval direct opeisbaar. Modulo Marketing is niet schadeplichtig in dit verband.

 

19 – Overmacht

19.1. Is er sprake van overmacht? Dan hoeft Modulo Marketing haar verplichtingen naar jou toe niet na te komen.
19.2. Maar wat is overmacht nou precies? Overmacht is elke omstandigheid, voorzien of niet voorzien, waarop Modulo Marketing geen invloed kan uitoefenen en waardoor Modulo Marketing haar verplichtingen redelijkerwijs niet kan nakomen, zoals bij:

 

 • ziekte;
 • stakingen;
 • (internet)storingen, netwerkstoringen;
 • overheidsmaatregelen;
 • quarantainemaatregelen en / of epidemieën;
 • niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en overmacht aan hun zijde (zoals developers).

 19.3. Wanneer er sprake is van overmacht aan de zijde van Modulo Marketing, heeft Modulo Marketing de mogelijkheid om de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten. Hierover zal Modulo Marketing jou natuurlijk schriftelijk op de hoogte stellen. Als nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of blijvend onmogelijk is, dan kan de overeenkomst worden ontbonden door ieder van ons. Modulo Marketing zal in zo een geval de reeds verrichte dienstverlening tot het moment van ontbinding in rekening brengen aan jou.

 

20 – Wijzigen algemene voorwaarden

20.1. Modulo Marketing mag haar algemene voorwaarden op ieder gewenst moment wijzigen of aanvullen. Indien het een ingrijpende wijziging betreft, stelt Modulo Marketing jou hiervan natuurlijk op de hoogte. Heb je bezwaar tegen een wijziging? Dan dien je dit binnen 14 dagen, nadat Modulo Marketing jou op de hoogte heeft gesteld, te laten weten. Doe je dit niet? Dan gaat Modulo Marketing ervan uit dat je akkoord bent gegaan.

 

21 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

21.1. Is er een conflict ontstaan? Dan doen we eerst onze uiterste best om samen tot een oplossing te komen, desgewenst met behulp van een door ons aangewezen mediator. Indien dit niet lukt, kunnen we alsnog naar de rechter. De rechtbank Midden-Nederland (locatie Amersfoort) is exclusief bevoegd om van ons conflict kennis te nemen.
21.2. Op onze overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is, bij uitsluiting, het Nederlands recht van toepassing.

 

22 – Tot slot

22.1. Modulo Marketing mag haar rechten overdragen aan anderen. Jij mag dat pas, nadat Modulo Marketing hiervoor haar schriftelijke toestemming heeft gegeven.
22.2. Alle door Modulo Marketing geleverde zaken, blijven haar eigendom totdat jij al jouw verplichtingen volledig bent nagekomen (i.e. eigendomsvoorbehoud). Jij dient altijd zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van Modulo Marketing.
22.3. Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden aan. Wij zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen die dezelfde strekking hebben, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen.